Barnen i EU

Interpellation 2007/08:523 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 18 mars

Interpellation

2007/08:523 Barnen i EU

av Monica Green (s)

till statsrådet Cecilia Malmström (fp)

Ungefär 75 miljoner av medborgarna i EU:s medlemsländer är barn. Det mesta som EU bestämmer påverkar deras liv. Trots det är barn och deras rättigheter närmast osynliga i EU:s politiska beslut. Genom ett ökat fokus på barnets rättigheter, och ett starkare samarbete när det behövs, kan EU bidra till att förändra tillvaron för alla de barn som är fattiga, sjuka, allergiska, inte får gå i skolan, är hemlösa, utnyttjas sexuellt eller tvingas till att utföra stölder åt vuxna. 

Förutom att alla EU:s länder ska följa FN:s barnkonvention så kan EU-länderna förbättra barnens situation genom belysning och samarbete. Att särskilt lyfta upp de utsatta barnen inom EU är viktigt för EU:s trovärdighet. Communication Towards an EU Strategy on the Rights of the Child har genomförts med en handlingsplan om barnrättsperspektivet. Det är angeläget att den svenska regeringen fortsätter arbetet med att utveckla barnrättsperspektivet i EU, till exempel genom att föreslå att en särskild EU-kommissionär för barn inrättas. I EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, som proklamerades vid Europeiska rådet i Nice 2000, finns en artikel om barnets rättigheter (artikel 24). Ett nätverk av oberoende experter på mänskliga rättigheter – EU Network of Independent Experts on Fundamental Rights – har fått EU-kommissionens uppdrag att årligen följa upp den praktiska tillämpningen av EU-stadgan. Rapporter visar tydligt att mycket återstår för att förverkliga barnets rättigheter i EU:s medlemsstater. Nyligen kunde vi ta del av hemlösa och fattiga barns situation i flera av de nya medlemsländerna.

Barnets rättigheter kan bli ett viktigt tema under det svenska ordförandeskapet. Då har Sverige möjligheten att visa hur det svenska välfärdssamhället och den svenska modellen gjort vårt land till det bästa landet att vara barn i, ett exempel som står i skarp kontrast till andra europeiska länder med konservativt styre och utan barnpolitiskt fokus. Mot bakgrund av att mycket återstår att göra för att stärka barnets rättigheter i EU kan detta vara en prioriterad fråga under det svenska ordförandeskapet 2009.

Hur ser statsrådet på arbetet med barns rättigheter i EU?

Avser statsrådet att föreslå att en särskild barnkommissionär inrättas inom kommissionen?

Kommer barnfrågorna att belysas särskilt under Sveriges tid som ordförandeland?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-03-18 Anmäld: 2008-03-18 Svar fördröjt anmält: 2008-04-07 Besvarad: 2008-04-08
Debatt (7 anföranden)