barn i krig

Interpellation 1999/2000:352 av Wittgren Ahl, Siw (s)

av Wittgren Ahl, Siw (s)

den 13 april

Interpellation 1999/2000:352

av Siw Wittgren Ahl (s) till utrikesminister Anna Lindh om barn i krig

Enligt FN:s beräkningar har två miljoner barn dödats i väpnade konflikter under de senaste tio åren. Ytterligare en miljon barn har blivit föräldralösa, mer än sex miljoner har skadats allvarligt eller blivit permanent handikappade. Över tio miljoner barn har fått psykiska trauman.

De nordiska utrikesministrarna har uttalat sitt starka stöd för det arbete som görs inom FN för att höja skyddet av barn i väpnad konflikt. Länderna vill ha internationella regler som hindrar både stater och väpnade grupper från att rekrytera och utnyttja barn under 18 år, regler som ska gälla i både internationella och interna konflikter.

Under utarbetandet av 1989 års barnkonvention fördes diskussioner, där bl.a. Sverige var pådrivande, om att inga barn under 18 år skulle tillåtas att rekryteras till väpnade styrkor. Det gick dock inte att komma överens om en sådan skrivning och följden blev en kompromiss. För närvarande står 49 länder bakom den svenska inställningen. Förhandlingar pågår sedan 1993 om ett tilläggsprotokoll till barnkonventionen, för att få till stånd en 18-årsgräns för soldater. Här spelar Sverige en aktiv roll bl.a. genom innehavet av ordförandeposten i arbetsgruppen.

I den internationella Romstadgans artikel 8 tas frågan upp om att rekrytering och användning av barnsoldater under 15 år ska betraktas som en krigsförbrytelse och därmed falla under den internationella brottmålsdomstolens jurisdiktion. Detta skulle t.ex. innebära ett individuellt straffansvar för den som lejt barnsoldater. Domstolen är ännu inte inrättad men stadgan för dess arbete antogs i juli 1998.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga utrikesministern följande:

På vilket sätt agerar regeringen och utrikesministern för att nå fram till internationella regler som klart och tydligt förbjuder att personer under 18 år rekryteras och deltar i väpnade konflikter?

Vad gör regeringen för att informera alla de grupper som arbetar med fredsbevarande uppgifter i konfliktområden om innehållet i barnkonventionen?

Hur går regeringen vidare i ansträngningarna för att få ett ökat stöd för ett tilläggsprotokoll och vilka hinder på vägen har man identifierat?

Interpellationen är återtagen

Händelser

statustext: Interpellationen är återtagen Återtagen: 1899-01-01 Inlämnad: 2000-04-13 Anmäld: 2000-04-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.