Bankkrisen och expertpanelen

Interpellation 2005/06:267 av Landgren, Per (kd)

av Landgren, Per (kd)

den 20 februari

Interpellation 2005/06:267 av Per Landgren (kd) till statsrådet Sven-Erik Österberg (s)

Bankkrisen och expertpanelen

Bankkrisen drabbade svensk ekonomi i början av 1990-talet. Krisen hanterades och det finansiella systemet fungerar återigen normalt. Men det räcker inte att vara nöjd över uppnådda resultat. Många småföretagare drabbades av bankkrisen och det finns goda skäl att därför se närmare på vad som egentligen hände ur småföretagarens perspektiv. Det finns mycket att lära av historien för att i framtiden undvika liknande kriser. Riksdagen beslöt i mars 2002 att regeringen skulle tillsätta en expertpanel. Finansutskottets och riksdagens uttryckliga mening var att panelen skulle komplettera genomgången av alla viktiga erfarenheter av bank- och finanskrisen med särskilt fokus på ”hur lagstiftning och reglering av bankverksamhet fungerar i relation till konkurslagstiftningen gällande företag och enskilda personer”. Behovet av en sådan panel kvarstår och det är viktigt att uppmärksamma att regeringen inte följt riksdagens uppmaning.

Så sent som den 15 april 2004 svarade biträdande finansminister Gunnar Lund att ”tillsättandet av en expertpanel … hittills inte kunnat ges högsta prioritet”. Svaret antydde dock att riksdagsbeslutet skulle respekteras. Den 11 januari 2006 hänvisar emellertid kommun- och finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg som svar på min fråga (715) i ärendet till en skrivelse från regeringen 2004/05:75 och menar följande: ”Ytterligare åtgärder i denna fråga är därför inte aktuella.” Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga:

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att erfarenheterna av bankkrisens effekter för småföretagen ska kunna leda till att småföretagens ställning stärks gentemot kreditgivarna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2006-02-20 Anmäld: 2006-02-21 Besvarad: 2006-03-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)