Bankernas vinstnivåer

Interpellation 2006/07:666 av Österberg, Sven-Erik (s)

av Österberg, Sven-Erik (s)

den 13 augusti

Interpellation

2006/07:666 Bankernas vinstnivåer

av Sven-Erik Österberg (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

De svenska bankernas bokslut för år 2006 visade vinstnivåer på mellan 80 och 90 miljarder kronor. Delårsboksluten för innevarande år visar att vinsterna med all sannolikhet kommer att nå ännu högre nivåer under 2007. Trots detta finns det inga indikationer på att bankernas goda resultat skulle komma konsumenterna till del.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet följande:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder i syfte att stärka bankkonsumenternas ställning gentemot det svenska banksystemet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-08-13 Anmäld: 2007-08-16 Besvarad: 2007-08-23