Avvecklingen av presstödet

Interpellation 2007/08:583 av Bernhardsson, Bo (s)

av Bernhardsson, Bo (s)

den 9 april

Interpellation

2007/08:583 Avvecklingen av presstödet

av Bo Bernhardsson (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth har bland annat i en artikel i Svenska Dagbladet den 3 april offentliggjort att regeringen ämnar föreslå att presstödet för flerdagstidningar med utgivning i storstäderna avvecklas helt under en femårsperiod.

I nämnda artikel åberopas två huvudargument för att presstödet starkt ifrågasatts, dels den tioprocentiga höjning som riksdagsbeslutet 2006 skulle ha inneburit och dels ett klagomål hos EU-kommissionen. Det är ett ifrågasättande som alltså lett fram till att storstadspresstödet avvecklas.

Vad gäller klagomålet redovisar statsrådet att det finns men inte vem som klagat eller det närmare innehållet i klagomålet, och efter vad undertecknad erfarit har EU-kommissionen hemligstämplat klagomålet – en åtgärd som får betraktas som extra utmanande och synnerligen olämplig när det gäller ett ärende som rör mångfalden på medieområdet, ja ytterst yttrandefriheten och dess villkor.

Det är med andra ord en fråga om politisk anständighet att medborgare och berörda får ta del av vilka intressen som ligger bakom och de argument som framförts i den process som nu lett fram till att maktkoncentrationen på medieområdet, och då framför allt i Stockholm och Skåne, kraftigt förstärks.

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att ge offentlighet åt det klagomål som statsrådet själv åberopar som ett tungt vägande skäl för ingreppet i det svenska presstödssystemet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2008-04-09 Anmäld: 2008-04-09 Besvarad: 2008-04-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)