Avfallsutredningen

Interpellation 2013/14:33 av Johnson, Jacob (V)

av Johnson, Jacob (V)

den 9 oktober

Interpellation

2013/14:33 Avfallsutredningen

av Jacob Johnson (V)

till miljöminister Lena Ek (C)

För ett drygt år sedan presenterade Avfallsutredningen sitt huvudbetänkande Mot det hållbara samhället – resurseffektiv avfallshantering. Utredaren Lars Ekecrantz föreslog där bland annat att det fysiska ansvaret för insamling av förpacknings- och tidningsavfall från hushållen ska övergå från producenterna till kommunerna.

Betänkandet sändes sedan ut på remiss under hösten och en proposition i frågan aviserades i propositionsförteckningen i januari 2013 att presenteras i juni. Regeringen lyckades dock inte presentera någon proposition före sommaruppehållet och inte heller i samband med riksdagens öppnande i september finns nu en sådan proposition föranmäld. Regeringen verkar alltså vara handlingsförlamad, kanske på grund av motsättningar mellan Närings- och Miljödepartementen.

Regeringens senfärdighet är olycklig. De olika aktörerna inom avfallshanteringen vet inte om regeringen avser att genomföra Avfallsutredningens förslag eller inte. Dessutom riskerar den negativa utvecklingen de senaste åren när det gäller mängden återvunnet material att fortsätta. Även regeringen uttrycker ju oro för detta i budgetpropositionen. Allt pekar enligt min uppfattning mot att konkreta steg måste tas för att få till stånd den mer fastighetsnära insamling som Avfallsutredningen har föreslagit för att åter kunna öka materialåtervinningen. Erfarenheter från kommuner som Helsingborg visar till exempel att materialåtervinningen av förpackningar och tidningar ökar när man infört fastighetsnära insamling. Även OECD tar upp detta i en rapport från i våras. Man understryker att mängden återvunnet avfall skulle öka med mer bekväma system.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga miljöminister Lena Ek:

Avser ministern att presentera en proposition utifrån Avfallsutredningens betänkande så att riksdagen kan fatta ett beslut i frågan före valet 2014?

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att öka materialåtervinningen i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2013-10-09 Anmäld: 2013-10-14 Besvarad: 2013-10-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (8 anföranden)