Avfallsförbränningsskatt, avfallsdirektiv och materialåtervinning

Interpellation 2009/10:289 av Hagberg, Christin (s)

av Hagberg, Christin (s)

den 17 mars

Interpellation

2009/10:289 Avfallsförbränningsskatt, avfallsdirektiv och materialåtervinning

av Christin Hagberg (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Energi- och koldioxidskatt på fossilt kol i visst hushållsavfall som förbränns infördes den 1 juli 2006. Den så kallade ASKA-utredningen föreslog i betänkandet Skatt i retur (SOU 2009:12) att skatten skulle slopas eftersom utredningen menade att skatten inte hade någon större styreffekt. Vidare ansåg utredningen att de olika avfalls‑, energi- och klimatpolitiska mål som motiverade dess införande hade uppfyllts i begränsad omfattning. Riksdagen har beslutat att avfallsförbränningsskatten ska slopas från och med den 1 oktober 2010.

EU:s nya ramdirektiv för avfall och återvinning ska införas i svensk lagstiftning. Det innehåller främst en anpassning av regelverket med tanke på EU:s nya ramdirektiv för avfall. Det ska införas en form av ”frivalsystem” så att verksamheter som har hushållsavfall själva ska kunna bestämma hur det tas om hand. Detta innebär med andra ord att en del av kommunernas nuvarande ansvar för avfall avregleras. En ny bestämmelse om avfallshierarkin införs i 15 kap. miljöbalken och bland annat kommunernas ansvar för avfallshanteringen kopplas till hierarkin. Vidare föreslås det att tillståndsplikten för avfallstransportörer ska ersättas med en anmälningsplikt. Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2010 när det gäller regelförenkling för avfallstransportörer och i övrigt träder de i kraft den 1 augusti 2010.

Ett av syftena med avfallskatten var att stärka avfallshierarkin och därmed främja materialåtervinning framför förbränning, det vill säga samma mål som beskrivs i det nya avfallsdirektivet. Förvisso hade skatten brister men slutsatsen borde kanske i stället vara att utreda hur den skulle kunna förändras för att fungera på ett bättre sätt. En utredning i linje med avfallsdirektivet borde utarbeta ett nytt förslag till avfallsförbränningsskatt för att stimulera de första stegen i avfallshierarkin.

Mina frågor till finansministern är:

1. Hur ser finansministern på avskaffandet av avfallsförbränningsskatten utifrån det nya avfallsdirektivet?

2. Är finansministern redo att genom beskattning motverka förbränning av avfall till förmån för materialåtervinning?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-03-17 Anmäld: 2010-03-17 Svar fördröjt anmält: 2010-03-26 Sista svarsdatum: 2010-03-31 Besvarad: 2010-04-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)