Avdrag för privatundervisning och läxhjälp

Interpellation 2013/14:6 av Bergstedt, Hannah (S)

av Bergstedt, Hannah (S)

den 19 september

Interpellation

2013/14:6 Avdrag för privatundervisning och läxhjälp

av Hannah Bergstedt (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Skollagen säger att alla har rätt till en likvärdig utbildning. I dag växer kunskapsklyftan i den svenska skolan. Kraven har ökat men inte medlen för att klara att alla elever ska kunna nå kunskapsmålen.

Av en rad olika skäl ökar efterfrågan om hjälp med läxor. Regeringen har nu infört ett avdrag för läxhjälp, ett förslag som kritiserades av såväl lärarfack som Skolverk för att det fanns en oro att det skulle leda till ökade skillnader i skolan.

RUT-avdraget har inte tidigare i sin konstruktion omfattat specialistkunskaper såsom lärarkompetens, utan omfattat sådant som utförs av hushållen själva. Därför gällde det för barnpassning och inte för privatlärare, tränare eller annat arbete för barnets räknings som kräver just specialistkunskaper.  Motsvarande gränsdragning finns när det gäller omsorg. I fråga om sådan har det angetts att skattereduktionen inte bör omfatta sådant arbete som innebär hälso- och sjukvård och som utförs av någon som har legitimation för yrke inom detta område.

Enligt Skolverket har skillnaden mellan barn som får inhyrd läxhjälp och dem som inte får det redan börjat märkas på betygen. I de tio kommuner med sämst skolresultat förekommer inte läx-RUT. Företagen som erbjuder den här typen av läxhjälp har satsat på storstäder och universitetsorter. Det har uppgetts att de fyra största läxhjälpsföretagen i fjol sålde tjänster för 59 miljoner. Det är en ökning på över 40 procent – på bara ett år. Enligt arbetsgivarorganisationen Almega omsätter läxhjälpsbranschen i dag uppemot 100 miljoner kronor årligen. Läxhjälp till våra barn och unga har blivit en vinstmaskin med hjälp av skattesubventionen och motverkar barns möjligheter till en likvärdig utbildning.

Mina frågor till finansministern är:

1. Avser finansministern att ändra reglerna för HUS-avdrag så att privatundervisning och läxhjälp inte längre ska vara avdragsberättigat?

2. Avser finansministern att stimulera kommuner till läxhjälp genom riktade statsbidrag?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2013-09-19 Anmäld: 2013-09-26 Svar fördröjt anmält: 2013-10-02 Besvarad: 2013-11-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (15 anföranden)