Avbrutna försvarsmaterielsamarbeten

Interpellation 2013/14:257 av Sörenson, Anna-Lena (S)

av Sörenson, Anna-Lena (S)

den 30 januari

Interpellation

2013/14:257 Avbrutna försvarsmaterielsamarbeten

av Anna-Lena Sörenson (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

På senare tid har två samarbeten med Norge kring försvarsmaterielanskaffning misslyckats.

Ett handlar om gemensam upphandling av tunga lastbilar. Affären stoppades av förvaltningsrätten efter oklarheter om upphandlingsregler och otydligheter i regeringens beslutsfattande.

Ett annat misslyckat samarbete är det norska tillbakadragandet från det gemensamma anskaffandet av 48 artilleripjäser, det så kallade Archerprojektet.

De två avbrutna affärerna kan leda till omfattande konsekvenser för den svenska Försvarsmakten.

Den operativa förmågan kan påverkas negativt i form av försenade eller uteblivna leveranser.

Det finns risk för att Norges avhopp från Archerprojektet kan innebära kostnader för Sverige på runt 550 miljoner kronor.

Samarbete i Nordefco, som alla är överens om är strategiskt viktigt för framtiden, riskerar att få sprickor som är svåra att överbrygga.

Vad avser försvarsministern att vidta för åtgärder för att lindra konsekvenserna kring det misslyckade försvarssamarbetet med Norge?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Anmäld: 2014-01-30 Inlämnad: 2014-01-30 Besvarad: 2014-02-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)