Attraktiva yrkesprogram för jobb

Interpellation 2012/13:430 av Lundh Sammeli, Fredrik (S)

av Lundh Sammeli, Fredrik (S)

den 20 maj

Interpellation

2012/13:430 Attraktiva yrkesprogram för jobb

av Fredrik Lundh Sammeli (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Sverige behöver yrkesutbildningar med hög status som intresserar ungdomar. De två senaste åren visar på en skrämmande utveckling åt ett helt annat håll. Andelen elever på gymnasiets yrkesprogram har minskat med 18 procent på två år. Bakgrunden till raset pekar många på, däribland Skolverket och Svenskt Näringsliv, är den ändring regeringen gjorde hösten 2011 så att yrkesprogrammen inte längre automatiskt ger behörighet till högskolestudier.

Ansökningarna minskar oroväckande samtidigt som det finns stora behov av nya medarbetare inom yrken som programmen borde rusta och utbilda för. I Norrbotten finns det en efterfrågan av yrkesutbildad personal, och många företag har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Därför är yrkesutbildningar som är attraktiva för unga människor i dag och som är bra även för framtiden avgörande för Norrbottens och självklart hela Sveriges framtid. Regeringens nya gymnasiereform bidrar i stället till ett utbildningssystem som innebär segregation och att dagens unga varken blir rustade för arbetsmarknaden eller för utbildningssystemet.

Bristande studieresultat, minskat antal sökande till yrkesprogrammen och växande ungdomsarbetslöshet kan inte längre ses som ett individproblem. Det handlar om den enskilda människans framtid och om Sveriges konkurrenskraft och framtid som nation. Utvecklingen på arbetsmarknaden går från traditionellt väldefinierade yrken till allt bredare yrkesroller, och dessutom är behovet av livslångt lärande stort. Då funkar det inte att skapa återvändsgränder i utbildningssystemet.

Sverige behöver yrkesutbildningar med hög status som intresserar ungdomar. Kvaliteten måste höjas, yrkesprogrammen måste leda till högskolebehörighet och övergången till en arbetsmarknad med attraktiva arbetsvillkor måste säkerställas.

Vilka initiativ tänker utbildningsministern ta så att de nya yrkesprogrammen rustar unga människor både för yrkeslivet och för kommande behov av studier?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-05-20 Anmäld: 2013-05-21 Svar fördröjt anmält: 2013-05-31 Besvarad: 2013-06-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)