Åtgärder och styrmedel för minskade utsläpp

Interpellation 2015/16:614 av Jens Holm (V)

av Jens Holm (V)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Enligt ny statistik från Naturvårdsverket minskade utsläppen av växthusgaser i Sverige endast med 1 procent under år 2015. De territoriella utsläppen av växthusgaser från Sverige låg i fjol på 53,7 miljoner ton, enligt statistiken. Transportsektorns utsläpp, som står för en tredjedel av utsläppen, minskade inte alls. Det här kan tolkas som att trenden av minskade utsläpp i Sverige kan vara på väg att klinga av. Det vore i så fall mycket oroväckande och i strid med Parisavtalet där det krävs att alla länder gör mer än man tidigare åtagit sig.

Vänsterpartiets ståndpunkt är att vi i Sverige måste göra mer för att minska våra utsläpp och att utsläppen måste minska snabbare än vad de gör i dag. I regeringens senaste budget finns flera viktiga satsningar, och flera utredningar och beredningar pågår för att snabbare kunna bringa ned de svenska utsläppen. Men det här räcker inte, och att invänta utredningar håller inte. Mer kan och borde göras här och nu.

Med anledning av detta vill jag fråga klimat- och miljöministern:

Vilka initiativ för nya åtgärder och styrmedel, utöver de som är under utredning, avser ministern att vidta för att de svenska utsläppen av växthusgaser snabbare ska kunna minska?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-04-29 Överlämnad: 2016-05-02 Anmäld: 2016-05-10 Svarsdatum: 2016-05-17 Sista svarsdatum: 2016-05-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)