Åtgärder mot vuxenmobbning

Interpellation 2013/14:359 av Nordén, Marie (S)

av Nordén, Marie (S)

den 13 mars

Interpellation

2013/14:359 Åtgärder mot vuxenmobbning

av Marie Nordén (S)

till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

Så många som ungefär var tionde person känner sig mobbad på sin arbetsplats, enligt Arbetsmiljöverkets undersökningar. Även om det handlar om ett stort antal personer är det bara 650–700 om året som anmäler detta som ett arbetsmiljöproblem. Förra året steg siffran kraftigt till närmare 900 anmälningar.

Trots problemets storlek och många anmälningar, är det bara ca 100 ärenden under de senaste fem åren som har lett till ett tillsynsärende. Inget har lett vidare till ett åtal. Det uppmärksammade målet, där två chefer i Jämtland dömdes för arbetsmiljöbrott efter att en anställd tagit livet av sig på grund av mobbning, var unikt i sitt slag.

Att så få fall leder till åtal beror på att anmälningarna är svåra att utreda, då det vanligen står ord mot ord. Orsakssamband är också svåra att bevisa. Ingen arbetsgivare har heller fällts för arbetsmiljöbrott av psykosociala skäl. Anledningen till detta är att det saknas straff knutet till den föreskrift som reglerar mobbning och andra trakasserier på en arbetsplats.

Nästan en halv miljon personer känner sig mobbade på sin arbetsplats. De mår dåligt och kan inte arbeta normalt. Det är ett allvarligt problem, som orsakar samhället stora kostnader. Det är angeläget att de mobbade får det stöd och den hjälp de behöver för att kunna arbeta vidare, vilket kräver bättre kompetens hos arbetsgivarna. Lika viktigt är att lagstiftningen inom området ses över.

Jag har följande frågor:

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att åstadkomma bättre kompetens hos arbetsgivarna för att hantera och förebygga mobbning på arbetsplatser?

Avser arbetsmiljöministern att ändra lagstiftningen så att kränkande särbehandling i arbetslivet blir straffbart som arbetsmiljöbrott?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-03-13 Anmäld: 2014-03-13 Svar fördröjt anmält: 2014-03-26 Besvarad: 2014-04-01
Debatt (10 anföranden)