Åtgärder mot ROT-fusk

Interpellation 2012/13:434 av Pärssinen, Raimo (S)

av Pärssinen, Raimo (S)

den 22 maj

Interpellation

2012/13:434 Åtgärder mot ROT-fusk

av Raimo Pärssinen (S)

till finansminister Anders Borg (M)

I medierna har framlagts uppgifter om ett omfattande fusk kring ROT-avdraget. Materialkostnader skrivs om till arbetskostnader varigenom företag otillbörligen tillägnar sig skatteavdrag. Avsaknaden av kvittokrav är en av de faktorer som möjliggör denna form av skatte- eller snarare bidragsfusk som understöder illojal konkurrens och de ohederliga företagarna i branschen. Radioprogrammet Kaliber har även hävdat att svart arbetskraft används, vilket är synnerligen allvarligt eftersom ROT-avdraget i så fall snarare ökat än minskat den svarta ekonomin.

Skatteverket har i sin skrivelse Uppföljning och utvärdering av fakturamodellen för skattereduktion för husarbete redan den 13 februari 2012 till regeringen hävdat att det behövdes en justering av reglerna om skattereduktion på så sätt att det av lagtexten framgår hur arbetskostnaden ska beräknas. Utvecklingen förefaller ha gett myndigheten rätt.

Mina frågor till ministern är:

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta med anledning av ROT-fusket?

Mot bakgrund av vilka fakta och omständigheter har finansministern nonchalerat Skatteverkets skrivelse som aktualiserade problemen för mer än ett år sedan?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2013-05-22 Anmäld: 2013-05-22 Svar fördröjt anmält: 2013-06-04 Besvarad: 2013-06-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)