Åtgärder mot reklam för sexuella tjänster

Interpellation 2005/06:375 av Höij, Helena (kd)

av Höij, Helena (kd)

den 2 maj

Interpellation 2005/06:375 av Tredje vice talman Helena Höij (kd) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Åtgärder mot reklam för sexuella tjänster

Ett samhälle som erkänner alla människors lika och okränkbara värde måste reagera när kvinnor systematiskt kränks och utnyttjas. De sexklubbar som finns i Stockholm utgör i det sammanhanget ett mycket allvarligt problem. Den bild av kvinnor som sprids av klubbarna är starkt kränkande. Sexualbrottskommitténs betänkande från 2001 visar också tydligt att en mycket omfattande kriminell verksamhet är kopplad till sexklubbarna. Brott mot sexköpslagen, koppleri, narkotikabrott, olaga hot, misshandel och utpressning följer i sexklubbarnas spår.

Sexklubbarnas verksamhet måste därför bekämpas, liksom de så kallade porrbilar som i flera år kört runt med stora reklamskyltar med lättklädda kvinnor och gjort reklam för sexklubbarnas verksamhet. Vi har en lag som förbjuder sexköp. Samtidigt står vi handfallna inför reklam som bjuder ut kvinnor till försäljning. Det kan inte accepteras.

I debatten om förnedrande reklam har yttrandefriheten överordnats andra värden, värden som är lika grundläggande för vår demokrati. I debatten förträngs dessutom att yttrandefriheten på goda grunder redan är inskränkt, till exempel när det gäller reklam för alkohol och tobak. Frågan är alltså inte om vi kan inskränka yttrandefriheten utan hur vi inskränker den.

Den 11 mars 2005 deltog statsrådet Jens Orback i en interpellationsdebatt som gällde möjligheten att förbjuda reklam för sexuella tjänster, där porrbilarna är ett flagrant exempel. Statsrådet sade i sitt svar på interpellationen att han inte kunde utesluta också en översyn av hur lagstiftningen ser ut på exempelvis reklamområdet.

För snart ett år sedan, i maj 2005, hemställde Länsstyrelsen i Stockholms län om åtgärder mot könsdiskriminerande reklam. Bakgrunden var att Stockholms stad försökt få bort de så kallade porrbilarna från gatorna genom en särskild ordningsföreskrift gällande inom stadsgränsen. Länsstyrelsen godkände inte detta med hänvisning till bestämmelserna om yttrandefrihet i regeringsformen. Detta beslut godkändes av både länsrätt och kammarrätt.

Tyvärr har vi sett få bevis på att regeringen arbetar med denna fråga och min fråga till justitieminister Thomas Bodström är därför:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att reklam för sexuella tjänster ska kunna förbjudas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-05-02 Anmäld: 2006-05-02 Svar fördröjt anmält: 2006-05-10 Besvarad: 2006-05-15 Sista svarsdatum: 2006-05-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)