Åtgärder mot regionala klyftor

Interpellation 2009/10:384 av Hultqvist, Peter (s)

av Hultqvist, Peter (s)

den 19 maj

Interpellation

2009/10:384 Åtgärder mot regionala klyftor

av Peter Hultqvist (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Klyftan mellan stad och land ökar. Antalet personer med arbete på landsbygden har minskat. Uppenbart är att de åtgärder som regeringen vidtar inte har avsedd verkan eller i grunden är för uddlösa för att i någon reell mening motverka den vidgade klyftan. Noterbart är att regeringen under den gångna mandatperioden som nu lider mot sitt slut inte lagt någon samlad regionalpolitisk proposition. Det är synnerligen anmärkningsvärt.

Min fråga till näringsministern är:

Avser näringsministern att före mandatperiodens slut vidta några åtgärder som kan leda till att den regionala obalansen på sikt minskar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-05-19 Anmäld: 2010-05-19 Svar fördröjt anmält: 2010-06-02 Besvarad: 2010-06-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (20 anföranden)