Åtgärder mot ohälsosam luft i Stockholm

Interpellation 2012/13:508 av Romson, Åsa (MP)

av Romson, Åsa (MP)

den 29 augusti

Interpellation

2012/13:508 Åtgärder mot ohälsosam luft i Stockholm

av Åsa Romson (MP)

till miljöminister Lena Ek (C)

Luften kring många gator i Stockholm är förorenad av väg- och avgaspartiklar. En stor del av partiklarna i gatunivå kommer från den lokala vägtrafiken. Nivåerna av partiklar överstiger WHO:s rekommendationer, de svenska miljömålen och EU:s miljökvalitetsnormer, som är bindande för Sverige. Varje år orsakar hälsovådlig luft i stadsmiljön förtida dödsfall.

Tidigare åtgärdsprogram för Stockholm har inte lyckats sänka halterna tillräckligt. Nya åtgärdsprogram håller på att fastställas. Viktiga åtgärder för att minska PM10 gäller begränsningar av användningen av dubbade vinterdäck. Sedan tidigare har Stockholms stad infört förbud mot dubbdäcksanvändning på Hornsgatan, vilket minskat halterna av PM10 kring den gatan. Fler gator eller områden skulle behöva ha dubbdäcksförbud för att garantera stockholmarna bättre luft den kommande vintern, och i länsstyrelsens förslag till åtgärdsprogram föreslås också att ytterligare två gator inkluderas.

Stockholms majoritet av allianspartier motsätter sig åtgärdsprogrammet och säger sig inte vilja införa förbud på fler gator utan vill i stället att regering och riksdag inför en särskild skatt riktad mot dem som använder dubbade vinterdäck i Stockholm. Åtgärdsprogrammet, som kan tvinga den som är trafikhuvudman att vidta åtgärder, är i delen som handlar om dubbdäck ”hissat” till regeringen. Regeringen har alltså att bestämma om åtgärder som leder till bättre luft i Stockholm.

Jag har två frågor till ministern:

Avser ministern att agera för att åtgärdsprogrammet om PM10 för Stockholm innebär att ytterligare begränsningar av användningen av dubbade vinterdäck införs?

Avser ministern att agera för att riksdagen ska införa en särskild skatt riktad mot dem som använder dubbade vinterdäck i Stockholm?

Interpellationen är förfallen

Händelser

Anmäld: 2013-08-29 Inlämnad: 2013-08-29 Förfallen: 2013-09-05 Sista svarsdatum: 2013-09-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.