Åtgärder mot dubbdäck

Interpellation 2012/13:511 av Holm, Jens (V)

av Holm, Jens (V)

den 9 september

Interpellation

2012/13:511 Åtgärder mot dubbdäck

av Jens Holm (V)

till finansminister Anders Borg (M)

Halterna av miljö- och hälsoskadliga partiklar är stundtals mycket höga i flera av Sveriges städer. Inte minst i Stockholm är problemet stort. EU:s luftkvalitetsdirektiv har överskridits i flera år. Sverige har redan dömts i EU-domstolen på grund av för dålig luft i flera städer, och nu riskerar Sverige att dra på sig dryga böter för att inte ha vidtagit erforderliga åtgärder.

Enligt statistik över luftkvaliteten från bland annat Stockholm och Göteborg har gränsvärdena överskridits flera gånger. Trenden är att halterna av farliga partiklar och andra utsläpp kommer att bli värre i år än 2012. I Stockholm har det exempelvis uppmätts för höga halter av partiklar vid 218 tillfällen, rapporterar Sveriges Radio, Ekot den 26 augusti 2013.

Stockholm är en av de värst drabbade platserna. Dubbdäckskörning vintertid är en av de främsta orsakerna till problemet. Lokalpolitikerna i Stockholms stad vill införa avgifter på dubbdäck som ett sätt att minska skadorna. Erfarenheterna från Oslo visar att det kan vara en effektiv metod. Men om lokala dubbdäcksavgifter ska införas måste riksdag och regering fatta beslut om detta.

I ett svar (Skriftlig fråga 2012/13:703) till mig säger finansministern att kommunerna kan behöva vidta ytterligare åtgärder för att begränsa dubbdäck. Man blir nyfiken på vad finansministern menar. Om det handlar om införandet av avgiftszoner för dubbdäck krävs, som bekant, att regeringen agerar.

Jag vill mot den bakgrunden fråga finansministern följande:

När avser ministern att lägga fram ett förslag som skyndar på möjligheten att införa avgifter på dubbdäck i Stockholm och eventuellt andra städer i Sverige?

Vilka ytterligare åtgärder mot dubbdäck syftar ministern på i det tidigare svaret till mig, och när ska det arbetet vara färdigt?

Interpellationen är förfallen

Händelser

statustext: Interpellationen är förfallen Inlämnad: 2013-09-09 Förfallen: 2013-09-11 Anmäld: 2013-09-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.