Åtgärder mot arbetslösheten inom byggbranschen

Interpellation 2008/09:160 av Larsson, Lars Mejern (s)

av Larsson, Lars Mejern (s)

den 26 november

Interpellation

2008/09:160 Åtgärder mot arbetslösheten inom byggbranschen

av Lars Mejern Larsson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Byggbranschen är i kris. Nybyggnationer väntas sjunka med 40 procent under nästa år om man jämför med år 2006, och byggnationen av hyreslägenheter har i det närmaste halverats. Den 25 november varslade Skanska 3 400 anställda, varav 2 000 i Sverige. Bara i mitt hemlän Värmland har redan 200 av Byggnads medlemmar varslats om uppsägning under oktober och november.

I det allvarliga läge vi i dag befinner oss i, där lågkonjunkturen bedöms bli långvarig, är det befogat med finanspolitiska åtgärder. Det är också viktigt att dessa sätts in omgående så att effekterna inte låter vänta på sig. Det är allmänt känt att det inte bara är inom fordonsindustrin som varsel och uppsägningar får kedjekonsekvenser. Ibland talar man om att en byggjobbare sätter tre andra i arbete. En uppsagd snickare får kedjekonsekvenser för underleverantörer vilket gör att arbetslösheten ökar inom byggbranschen.

En åtgärd som har prövats tidigare och fått goda effekter är införandet av rotavdraget. Vidare är en klimatbonus för klimatinvesteringar i hemmet en åtgärd som skulle kunna få fart på en stillastående byggmarknad. Detta är åtgärder som skulle kunna införas snarast och som skulle ha en påtaglig effekt på människors vilja att starta bygg- och renoveringsprojekt i hemmen. Att införa ett investeringsstöd för att öka byggnationen av hyresrätter är också en åtgärd som skulle ge flera positiva effekter. Det innebär konkreta arbetstillfällen inom byggbranschen, men fler hyresrätter är också viktigt för att öka rörligheten på arbetsmarknaden.

Det är dags att regeringen vaknar upp och inser allvaret i situationen. Det är inte möjligt att överlåta på marknaden att själv klara ut den lågkonjunktur som har drabbat oss. Det krävs kraftfulla insatser för att lätta på den pessimism som drabbat byggbranschen och för att ingjuta mod i vanligt folk att våga göra investeringar för framtiden.

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att möta den stigande arbetslösheten på bygg- och bostadsmarknaden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-11-26 Anmäld: 2008-11-26 Besvarad: 2008-12-09 Sista svarsdatum: 2008-12-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.