åtgärder mot "ålderism"

Interpellation 2003/04:503 av Brus, Sven (kd)

av Brus, Sven (kd)

den 19 maj

Interpellation 2003/04:503

av Sven Brus (kd) till socialminister Lars Engqvist om åtgärder mot "ålderism"

I den forskning som belyser åldersnormer har begreppet "ålderism" börjat användas. En definition av begreppet lyder "stereotypa föreställningar eller diskriminering som utgår från en människas ålder". Ålder spelar självfallet en viktig roll när det handlar om indelningen av livet i olika faser. Att livet levs i kronologisk ordning tillhör naturens gång. Det handlar om skolgång, arbete och livet efter pensioneringen.

Samtidigt finns många tecken på att människor lägger större vikt vid andra förhållanden och roller när man ser på livsutvecklingen. Detta återspeglas också i viss åldersforskning under begreppet "livsloppet". Med livsloppsperspektivet öppnas möjligheter till nya inriktningar och karriärer. Möjligheter att dröja kvar, backa eller börja om. Livsloppsperspektivet genomsyrar slutbetänkandet från äldreberedningen Senior 2005 som nu förutsätts ligga till grund för regeringens äldrepolitik.

Attityderna till åldrande och äldre människor måste ständigt granskas utifrån en etisk grundsyn. Bilden av äldre människor bestäms i hög grad av samhällets strukturer och maktförhållanden. I det svenska samhället är bilderna övervägande negativa. Bilden av äldre människor är i hög grad konsumentens och inte producentens. Maktutövandet i Sverige är också i hög grad åldersuppdelat. Begreppet "ålderism" handlar i hög grad om attityder och dessa måste påverkas på många olika arenor. Men även regelverk och lagstiftning behöver ständigt ses över på detta område.

Inom arbetslivet är diskrimineringen av äldre påtaglig. Äldre personer har stora svårigheter att behålla sin plats eller komma tillbaka till arbetslivet efter till exempel sjukskrivning. Det finns forskning som visar att ålder inte avgör människors kapacitet. Äldres erfarenhet och kompetens gör dem i själva verket ofta till skickliga och konkurrenskraftiga yrkesutövare.

Den svenska lagstiftningen tar fortfarande inte upp diskriminering på grund av ålder. Inom EU har åldersdiskrimineringen dock satts på dagordningen. I den stadga som antogs i Nice redan i december 2000 anges att diskriminering på grund av ålder ska vara förbjuden. Där sägs att unionen ska erkänna och respektera de äldres rätt till ett värdigt och oberoende liv och till att delta i det sociala och kulturella livet.

Mina frågor till statsrådet blir därför:

  • På vilket sätt vill statsrådet motverka en tilltagande negativ "ålderism" i samhället?
  • När avser statsrådet överlämna ett förslag till riksdagen om förbud mot diskriminering på grund av ålder?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-05-19 Anmäld: 2004-05-19 Besvarad: 2004-06-14