Åtgärder med anledning av Riksrevisionens kritik mot riskkapitalförsörjning

Interpellation 2013/14:426 av Jennie Nilsson (S)

av Jennie Nilsson (S)

till Näringsminister Annie Lööf (C)

 

Det krävs aktiv näringspolitik för att vi ska kunna pressa ned den rekordhöga arbetslösheten i landet. Framför allt handlar det om stöd till småföretag, där den helt övervägande delen av nya arbetstillfällen tillkommer. Tillgång till riskkapital är en nödvändig förutsättning för deras möjlighet att expandera och anställa fler. Därför måste riskkapitalförsörjning stärkas och effektiviseras.

Riksrevisionen har granskat om de statliga insatserna för riskkapitalförsörjning lever upp till de målsättningar på området som regeringen uttryckt i olika propositioner och andra skrivelser till riksdagen. Enligt denna granskning är det system för statlig riskkapitalförsörjning som utvecklats under årens lopp svåröverskådligt och når inte de övergripande målsättningar på området som regeringen gett uttryck för. Av granskningen framgår också att det förekommer flera fall av överlappande verksamheter i de statliga insatserna för riskkapitalförsörjning. Detta beror på att insatserna har tillkommit utifrån olika utgångspunkter vid olika tillfällen och har därmed resulterat i dagens svåröverskådliga system.

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta med anledning av Riksrevisionens kritik mot riskkapitalförsörjningen i landet?

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att åstadkomma bättre resultat när det gäller målstyrning och faktiskt utfall i fråga om riskkapital?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Överlämnad: 2014-04-08 Inlämnad: 2014-04-08 Sista svarsdatum: 2014-04-30 Besvarad: 2014-06-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (14 anföranden)