Åtgärder för företagare i ett brottstyngt Sverige

Interpellation 2019/20:249 av Mikael Eskilandersson (SD)

av Mikael Eskilandersson (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Brottslighet med otrygg och orolig miljö till följd tynger Sverige, invånare och företagare. Rapporteringen om bland annat skjutningar, mord och bilbränder är slående. Rapportering sker nationellt men även internationellt, där ryktet om utvecklingen i Sverige sprider sig. Företagare rapporterar om en övergripande negativ spiral, att detta påverkar företagandet i stort, i affärssammanhang och när det gäller rekrytering av kompetens. Vidare varnar företagare för hotet mot det lokala näringslivet och anställda. Det visar sig i undersökningar att anställd personal är orolig för att råka ut för brottslighet på väg till och från jobbet. Inte minst gäller det industriföretag som ofta ligger i ensligt belägna områden utanför stadskärnorna, där problem som bilbränder och skottlossning ökar.

Livsmedelsföretagen och Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, IKEM, har undersökt hur deras medlemmar påverkas av den tilltagande och allt grövre brottsligheten i samhället. Så stor andel som 62 procent uppger att Sveriges rykte bland kunder och företagskontakter i andra länder försämrats genom den ökade brottsligheten och bristen på kontroll och åtgärder i det svenska samhället. Det är en oerhört stor andel av de svarande som anger försämringar och att det märks internationellt. Detta är allvarligt. Anledningar till att företag tidigare velat etablera sig i Sverige har varit att hög rättssäkerhet och trygghet råder. Det innebär även att det blir svårt att attrahera utländsk kompetens hit, då det framgår i undersökningen att miljön och tryggheten i ens närområde är viktigt för många personer. Försvinner rättssäkerhet och trygghet kommer det att påverka näringslivet i landet. I undersökningen svarar 32 procent av företagen att de vidtagit eller planerar att vidta säkerhetsåtgärder, och 39 procent svarar att deras anställda känner ökad oro på väg till och från jobbet.

Agerande behövs från regeringen för att värna samhället och individerna men även företagandet och Sveriges rykte som attraktivt land att investera i. Att större bolag själva planerar säkerhetsåtgärder är förståeligt, men ansvaret ligger egentligen på regeringen. Lokalt verkande näringsidkare har i många fall svårt, inte minst av ekonomiska skäl, att bekosta särskilt omfattande åtgärder ensamma. Det går inte heller att köpa säkerhetslösningar mot allting.

Åtgärder behöver vara verkningsfulla, snabba och genomgående. Lösningar med rättssäkerhetssyfte och av finansiell karaktär krävs.

Med anledning av detta vill jag fråga justite- och migrationsminister Morgan Johansson:

  1. Vilka konkreta åtgärder, utöver ett generellt program, kommer regeringen att vidta för att lösa det besvärliga läget till följd av brottsligheten gällande företagandet i Sverige?
  2. Hur ska regeringens brottsförebyggande program med gemensamma målsättningar inom alla politikområden genomföras, och när förväntas det nå full effekt? 
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-01-10 Överlämnad: 2020-01-13 Anmäld: 2020-01-14 Sista svarsdatum: 2020-01-27 Svarsdatum: 2020-01-31
Debatt (7 anföranden)