Åtgärder för ett bättre brottsförebyggande arbete

Interpellation 2015/16:354 av Beatrice Ask (M)

av Beatrice Ask (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

I socialt oroliga områden vittnar poliser, brandmän och ambulanspersonal om ett hårdare klimat i yttre tjänst. Att utmaningarna kräver en rad olika insatser är givet.

På regeringens hemsida beskrivs att en nationell strategi för det brottsförebyggande arbetet ska tas fram. Som grund för den har Brottsförebyggande rådet bland annat fått i uppdrag att lämna förslag på hur en nationell stöd- och samordningsfunktion för det brottsförebyggande arbetet kan byggas upp samt hur det lokala brottsförebyggande arbetet kan förstärkas.

Inrikesministern har nu meddelat att han ”vill tillsammans med ansvariga myndigheter, arbetsgivare och fackförbund diskutera hur vi kan vända den negativa utvecklingen främst i särskilt utsatta och socialt oroliga områden”. Samtalet, som han enligt en artikel inbjudit till, ”syftar till att få en bild av hur poliser, brandmän och ambulanspersonal upplever situationen med hot, våld och ett hårdare samhällsklimat samt reflektera över genomfört och fortsatt arbete”.

Samtal är givetvis viktiga, men problemen är väl kända. Det krävs konkreta insatser i särskilt utsatta områden.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

När planerar statsrådet och regeringen att lägga fram den nationella strategin för det brottsförebyggande arbetet?

Vilka konkreta brottsförebyggande åtgärder planerar statsrådet och regeringen att vidta i närtid?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-02-01 Överlämnad: 2016-02-02 Anmäld: 2016-02-03 Sista svarsdatum: 2016-02-16 Svarsdatum: 2016-03-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)