Åtgärder för att förhindra skattefusk och svartjobb

Interpellation 2007/08:188 av Engström, Marie (v)

av Engström, Marie (v)

den 19 november

Interpellation

2007/08:188 Åtgärder för att förhindra skattefusk och svartjobb

av Marie Engström (v)

till finansminister Anders Borg (m)

I dag finns krav på att man i restaurang- och frisörbranschen ska ha personalliggare. Det innebär att man ökat möjligheten att upptäcka förekomsten av svartarbete i dessa branscher. I samband med att reformen infördes fick Skatteverket möjlighet att genom oanmälda besök kontrollera personalliggare mot de faktiska förhållandena på arbetsplatsen.

Hittills har erfarenheterna av reformen varit goda och det har visat sig att åtgärderna blivit ett bra verktyg för att pressa tillbaka den ekonomiska brottsligheten. Det är ett gott skäl för att förekomsten av personalliggare och möjlighet för Skatteverket att göra oanmälda besök bör breddas till att omfatta fler branscher.

Inom byggbranschen har Byggnads och organisationen Sveriges Byggindustrier med flera organisationer i branschen agerat gemensamt för att få till stånd ett liknande system, där uppdragsgivare är skyldiga att föra närvaroförteckning över alla som vistas på byggarbetsplatsen. För att motverka rekrytering av svart arbetskraft finns nu önskemål att regeringen skapar möjlighet för Skatteverket att genomföra oanmälda arbetsplatsbesök. För att försvåra fusk har man också från byggbranschen framfört förslag om att de månatliga inbetalningarna av skatter och arbetsgivaravgifter tydligare ska kopplas till den individ som inbetalningen avser.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansministern:

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att, i syfte att förhindra skattefusk och svartjobb, vidga kraven på att det ska finnas personalliggare och utöka möjligheterna för Skatteverket att göra oanmälda kontrollbesök?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-11-19 Anmäld: 2007-11-20 Besvarad: 2007-11-30
Debatt (11 anföranden)