Återvändande Daishkrigare

Interpellation 2016/17:376 av Johan Hedin (C)

av Johan Hedin (C)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Omkring 300 personer har rest från Sverige för att ansluta sig till terrorgruppen Daish. Hälften av dem är i dag tillbaka i Sverige och utgör enligt Säpo ett av de största terrorhoten mot Sverige. Mycket lite görs för att möta och avradikalisera dem som återvänder. Ofta handlar det om en intervju med Säpo innan personen släpps utan kontroll eller uppföljning.

I december 2015 kom regeringen och allianspartierna överens om ett antal viktiga åtgärder för att motverka terrorism, våldsbejakande extremism och liknande hot mot samhället. Bland annat ska regeringen överväga vilka åtgärder som ska vidtas om kommunerna inte lever upp till sitt ansvar att hantera de återvändande, sätta stopp för att offentliga medel går till organisationer som sprider våldsbejakande budskap och överväga straffansvar för samröre med sådana grupper.

I en intervju i Agenda söndagen den 12 mars 2017 lägger demokratiminister Bah Kuhnke ansvaret för de återvändande på kommunerna.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Anser ministern att alla kommuner lever upp till sitt ansvar, och, om så inte är fallet, vilka åtgärder överväger ministern och regeringen att vidta?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-03-16 Överlämnad: 2017-03-16 Anmäld: 2017-03-17 Svarsdatum: 2017-03-28 Sista svarsdatum: 2017-03-31

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)