Återställande av ammunition som överlåtits till Frankrike

Interpellation 2018/19:109 av Allan Widman (L)

av Allan Widman (L)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Efter terrordåden i Frankrike den 13 november 2015 begärdes stöd från övriga EU-länder i kampen mot terrororganisationen Daish. Frankrike efterfrågade med hänvisning till artikel 42.7 i EU-fördraget bland annat stöd med viss ammunition.

Regeringen gjorde bedömningen att Sverige borde lämna stöd till Frankrike i form av den ammunition som efterfrågades. Ammunitionen borde enligt regeringen säljas till Frankrike. Riksdagen sa ja till regeringens förslag och gav därmed regeringen rätt att under 2016 besluta om att sälja försvarsmateriel i form av ammunition som kunde avvaras av Försvarsmakten under en begränsad tid. Regeringen fick också rätt att använda inkomsten efter försäljningen för att köpa materiel som motsvarar den som sålts.

Med försäljningen av ammunitionen ansåg riksdagen även att det fanns en risk avseende Sveriges beredskap. Riksdagen fann det inte helt betryggande att göra köpet av ny ammunition efter det att försäljningsinkomsterna blev tillgängliga och menade att återanskaffningen skulle avse exakt den mängd och det slag av ammunition som sålts. Därför uppmanade riksdagen regeringen att omgående besluta om beställning av den mängd och det slag av ammunition som skulle överlåtas till Frankrike.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att tillgodose riksdagens tillkännagivande om att omgående besluta om beställning av den mängd och det slag av ammunition som överlåtits till Frankrike?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-27 Överlämnad: 2019-02-28 Anmäld: 2019-03-01 Svarsdatum: 2019-03-12 Sista svarsdatum: 2019-03-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.