Arvoden inom Sidas samarbetspartner

Interpellation 2019/20:113 av Ludvig Aspling (SD)

av Ludvig Aspling (SD)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

I september 2019 rapporterade Aftonbladet att Sida fryser betalningarna till organisationen African Enterprise Challenge Fund efter att en fördjupad revision visat att organisationens toppskick använt en stor del av medlen till löner och förmåner. Förra året avbröts samarbetet med en annan stor mottagare av samma skäl.

Enligt Sidas instruktioner för handläggare ska dessa ta fram information om partnerorganisationers chefslöner och dessutom särskilt kunna motivera nivåerna. Vi ställde därför frågan om hur mycket den operativt ansvarige för 20 av Sidas samarbetspartner tjänar. Avseende 11 av dessa har Sida över huvud taget ingen uppgift om ersättning. Avseende 5 organisationer finns en hänvisning till en viss lönekategori hos FN eller Världsbanken, vilket innebär en ersättning på mellan ungefär 1,25 och 2,8 miljoner kronor om året.

Endast i 4 fall av 20 vet Sida den faktiska siffran. I 1 av dessa fall, Slum Dwellers International, ökade direktörens lön med 332 procent strax efter att organisationen tecknat nytt avtal med Sida i juni 2018. Ett annat fall är den sedan tidigare svårt skandaltyngda organisationen Clinton Health Action Initiative, där vd:n tar ut mer än 4,7 miljoner kronor om året.

Vi ser det som problematiskt att Sidas handläggare rutinmässigt gör avsteg från myndighetens regelverk om kontroll av arvoden. Vi ser också en uppenbar risk för att Sida göder en osund kultur inom biståndet genom att acceptera väldigt höga arvoden.

Följande organisationer undersöktes:

 • Access to Health Fund
 • Acted
 • Afghan Reconstruction Trust Fund (ARTF)
 • Clinton Health Access Initiative
 • CGIAR
 • Democratic governance facility II
 • Education Cannot Wait (ECW)
 • ElectriFI
 • Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP)
 • Global Partnership for Education (GPE)
 • ICLD (International Center for Local Democracy)
 • ICRC (Internationella Rödakorskommittén)
 • Idea (Internationella institutet för demokrati och fria val)
 • IPPF (International Planned Parenthood Federation)
 • Oxfam novib
 • Palestinian Partnership for Infrastructure Trust Fund (PID-fonden)
 • ProBlue
 • Slum Dwellers International
 • Union to Union
 • Water Supply & Sanitation Collaborative Council (WSSCC).

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

 1. Anser statsrådet att Sidas handläggare gör tillräckligt för att kontrollera och dokumentera hur höga arvoden Sidas samarbetspartner betalar ut?
 2. Ser statsrådet en risk för att Sida göder en osund branschkultur?
 3. Ser statsrådet ett behov av striktare riktlinjer avseende vilka lönenivåer hos partner som Sida ska kunna acceptera?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-08 Överlämnad: 2019-11-08 Anmäld: 2019-11-12 Svarsdatum: 2019-11-22 Sista svarsdatum: 2019-11-22
Debatt (7 anföranden)