Arbetstillfällen och skattesänkningar

Interpellation 2008/09:424 av Hultqvist, Peter (s)

av Hultqvist, Peter (s)

den 20 mars

Interpellation

2008/09:424 Arbetstillfällen och skattesänkningar

av Peter Hultqvist (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Sedan valet 2006 har den borgerliga regeringen sänkt skatter med i storleksordningen 80 miljarder kronor. En mycket stor del av dessa skattesänkningar har, enligt riksdagens utredningstjänst, gått till de mest välbeställda i det svenska samhället. Regeringen har försökt ge intrycket av att skattesänkningarna leder till att nya arbetstillfällen skapas.

Just nu ökar arbetslösheten. SCB:s senaste statistik visar nu att den är 8 procent. Arbetsförmedlingens prognoser pekar på ytterligare ökningar. Antalet varsel ökar också. Så är det också med antalet personer som söker försörjningsstöd. Inget talar för att regeringens skattesänkningar har haft någon inverkan på att skapa nya arbetstillfällen.

EU-kommissionen konstaterar dessutom den 26 januari 2009 att skattesänkningar har betydligt mindre effekt på efterfrågan än andra stimulansåtgärder. Riksrevisionen har också konstaterat att nedsättningen av olika sociala avgifter har mycket begränsade effekter på sysselsättning.

Min fråga till finansministern är:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att skapa trovärdighet åt regeringens påstående att de nu sänkta skatterna leder till fler arbetstillfällen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-03-20 Anmäld: 2009-03-20 Svar fördröjt anmält: 2009-04-03 Besvarad: 2009-05-08
Debatt (13 anföranden)