arbetstidsfrågan - om flexibel förläggning

Interpellation 2000/01:106 av Larsson, Maria (kd)

av Larsson, Maria (kd)

den 10 november

Interpellation 2000/01:106

av Maria Larsson (kd) till statsrådet Mona Sahlin om arbetstidsfrågan @ om flexibel förläggning

Arbetstidsfrågan har som bekant varit föremål för en livlig debatt den senaste tiden. Regeringen lyckades inte komma överens med samarbetspartierna om en generell lagstadgad arbetstidsförkortning. Frågan ska nu behandlas vidare i ytterligare en utredning.

Kristdemokraterna menar att arbetstidslagstiftningen måste utformas så att arbetsgivare och arbetstagare i ökad utsträckning lokalt kan fastställa arbetstiden efter sina önskemål och behov.

För arbetstagaren är det positivt att kunna förlägga arbetstiden på ett sätt som gör det möjligt att kombinera arbete med t.ex. studier, mer tid med barnen eller fritidsaktiviteter.

Även arbetsgivare gynnas av en friare användning av arbetstiden. Möjlighet till säsongs- eller efterfrågeanpassad arbetstid ökar chansen att behålla arbetskraften i en konjunktursvacka eller vid minskad orderingång. Samfällda utvärderingar visar också att de anställdas engagemang och ansvarstagande för verksamheten ökar när inflytande över arbetstidens förläggning ökar.

Ett ökat löneutrymme har under historiens gång till viss del tagits ut i form av förkortad arbetstid. Så kommer att ske även i framtiden. Kristdemokraterna ser positivt på att arbetsmarknadens parter förhandlar fram utökad ledighet. För att möjliggöra ökad flexibilitet för den enskilde individen vill vi att framförhandlad ledig tid utöver fyra semesterveckor ska kunna tas ut även i form av en arbetstidsförkortning.

Hur vill statsrådet verka för ökad flexibilitet för individen vad gäller förläggning av framförhandlad ledighet?

Vilka förslag avser statsrådet lägga fram om ökad flexibilitet, då denna fråga inte med nödvändighet måste rymmas inom utredningsuppdraget?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2000-11-10 Anmäld: 2000-11-14 Besvarad: 2001-01-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.