Arbetsskadeförsäkringen

Interpellation 2011/12:226 av Omanovic, Jasenko (S)

av Omanovic, Jasenko (S)

den 8 februari

Interpellation

2011/12:226 Arbetsskadeförsäkringen

av Jasenko Omanovic (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Grundtanken bakom arbetsskadeförsäkringen är att den som råkar ut för skada eller sjukdom i arbetet inte ska drabbas ekonomiskt. Löntagare avsätter en del av löneutrymme för att finansiera denna försäkring. Huvudmannaskapet för att förvalta försäkringen ligger hos staten.

Försäkringen har gått med överskott under lång tid. År 2002 har riksdagen försökt rätta till den snäva tolkningen och tillämpningen av lagen, tydligen utan någon större framgång.

Inspektionen för socialförsäkringen har granskat arbetsskadeförsäkringen ur ett jämställdhetsperspektiv, ISF 2011:15. Slutsatserna är tydliga: Kvinnor som arbetar inom kvinnodominerande yrken får oftare beslut om avslag. Dessutom ifrågasätts dessa kvinnors ansökningar på ett tvivelaktigt sätt. I sin rapport skriver ISF: ”Det förekommer att yrkestitel och diagnos är avgörande för rätten till livränta.”

Samtidigt som allt detta sker går försäkringen med ”vinst”. 13 261 miljoner kronor under perioden 2005–2010 var ”vinsten” i arbetsskadeförsäkringen.

Regeringen har inte agerat trots rapporten från ISF och att de fackliga organisationerna under lång tid påpekat brister. Det enda agerandet från regeringens sida har varit att sänka avgiften – eller man kan kalla det för att regeringen anpassade arbetsskadeavgiften inom socialavgifter till den rådande situationen i försäkringen. Detta kan tyda på att regeringen är nöjd med den rådande situationen i arbetsskadeförsäkringen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet:

Kommer statsrådet att vidta några åtgärder för att säkerställa att kvinnor och män behandlas lika och vilka konsekvenser får det för arbetsskadeavgiften?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-02-08 Anmäld: 2012-02-13 Besvarad: 2012-02-14 Sista svarsdatum: 2012-02-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.