Arbetsmiljöverket

Interpellation 2013/14:160 av Hultqvist, Peter (S)

av Hultqvist, Peter (S)

den 22 november

Interpellation

2013/14:160 Arbetsmiljöverket

av Peter Hultqvist (S)

till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

Sverige hade 2012 ca 260 arbetsmiljöinspektörer vilket motsvarar 0,6 inspektörer på 10 000 anställda. Det innebär en minskning och försämring. I Norge var motsvarande siffra 1,85 och i Danmark 1,78. FN-organet ILO rekommenderar 1,0 inspektörer på 10 000 anställda. Samtidigt kan vi konstatera att Sverige hamnat i en uppåtgående trend när det gäller antalet anmälda arbetsolyckor som resulterar i sjukfrånvaro. Och nu ska Arbetsmiljöverket omorganiseras med större distrikt som riskerar att öka avståndet mellan verket, företagen och de fackliga organisationerna. Det innebär bland annat att regionkontoret i Falun omvandlas till filialkontor under ett nytt regionkontor i Örebro.

Min fråga till ministern är:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att den nu föreslagna omorganisationen inte resulterar i försämrade möjligheter att driva ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete och bekämpa den stegrande trenden mot ett ökat antal arbetsolyckor som leder till sjukfrånvaro?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2013-11-22 Anmäld: 2013-11-22 Svar fördröjt anmält: 2013-12-05 Besvarad: 2013-12-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)