Arbetslösheten i Sverige

Interpellation 2012/13:400 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 2 maj

Interpellation

2012/13:400 Arbetslösheten i Sverige

av Monica Green (S)

till finansminister Anders Borg (M)

I dag är arbetslösheten ungefär två procentenheter högre än för sex år sedan. Det kräver en politik för att skapa fler jobb. Det behövs en näringspolitik och en ekonomisk politik som tar Sverige ur massarbetslösheten.

Arbetslösheten i Sverige är högst i Norden, och även i jämförelse med många andra europeiska länder är den hög. Antalet långtidsarbetslösa har nästan tredubblats under regeringens tid vid makten. Ungdomsarbetslösheten har bitit sig fast omkring 25 procent.

Den svenska arbetslösheten är hög – både i en historisk och i en internationell jämförelse. Över 420 000 människor, det vill säga 8,5 procent av arbetskraften, är utan ett arbete.

Arbetslösheten har etablerat sig på en hög nivå – trots relativt gynnsamma förhållanden i ekonomin under 2011. Att så många saknar jobb är en tragedi både för Sverige som nation och för dem som drabbas. För att den svenska ekonomin fortsättningsvis ska förmå skapa välstånd krävs att fler är med och bidrar. Regeringen har misslyckats med sitt löfte om att bryta utanförskapet och arbetslösheten.

Att ha ett jobb ger ekonomisk frihet och möjlighet till personlig utveckling för var och en av oss. Att alla bidrar med sitt arbete är avgörande för Sveriges utveckling och för att klara välfärden även i framtiden. Därför är det övergripande målet för vår ekonomiska politik att nå full sysselsättning.

Vad avser finansministern att göra för att komma till rätta med massarbetslösheten?

Vad avser finansministern att göra för att bryta långtidsarbetslösheten?

Vad avser finansministern att göra för att unga inte ska börja sina yrkesverksamma liv som arbetslösa?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-05-02 Anmäld: 2013-05-02 Svar fördröjt anmält: 2013-05-15 Besvarad: 2013-06-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)