Arbetslösa och långtidssjukskrivna med ärenden hos kronofogdemyndigheten

Interpellation 2006/07:687 av Frid, Egon (v)

av Frid, Egon (v)

den 27 augusti

Interpellation

2006/07:687 Arbetslösa och långtidssjukskrivna med ärenden hos kronofogdemyndigheten

av Egon Frid (v)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Jag har blivit uppmärksammad på att a-kassorna under hösten kommer att bli hårdare i sin hantering av de personer som straffat ut sig från a-kassan genom att låta bli att betala medlemsavgiften och därmed kommer i skuld med tre månadsavgifter innan de utesluts samt de personer som inte kan betala den förhöjda a-kasseavgiften. Till följd av detta räknar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) med att antalet ansökningar om betalningsföreläggande kommer att bli omfattande. IAF gör bedömningen att de allra flesta har en relativt god betalningsförmåga och därför relativt snabbt kommer att kunna betala sina skulder. Dock finns det en grupp av människor som kommer att drabbas hårt, nämligen de arbetslösa som är långtidssjukskrivna. De får ej ta del av det så kallade jobbavdraget men drabbas ändå av den förhöjda a-kasseavgiften då dessa till skillnad från dem som är enbart arbetslösa inte är befriade från den förhöjda avgiften. Bedömningen är att många i gruppen arbetslösa och långtidssjukskrivna har så låg betalningsförmåga att de helt enkelt inte kan göra rätt för sig och därför kommer att hamna hos kronofogdemyndigheten (KFM) för indrivning.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till ministern:

Vad avser ministern att göra för att de människor som till följd av arbetslöshet och långtidssjukskrivning redan befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation inte ska bli föremål för indrivning hos KFM till följd av obetalda a-kasseavgifter?

Interpellationen är förfallen

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är förfallen Inlämnad: 2007-08-27 Anmäld: 2007-08-30 Förfallen: 2007-09-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.