Arbetslinjen fullt ut

Interpellation 2006/07:299 av Pålsson Ahlgren, Chatrine (kd)

av Pålsson Ahlgren, Chatrine (kd)

den 6 februari

Interpellation

2006/07:299 Arbetslinjen fullt ut

av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Alliansregeringen hävdar arbetslinjen mer än någon annan regering har gjort. Det är både bra och nödvändigt då arbete lägger grunden får vår generations och kommande generationers välfärd. Av den anledningen skärps nu kraven för vilka arbeten en arbetssökande har rätt att avstå från för att fortfarande uppbära a-kassa. Bland annat kommer kraven att skärpas så att en arbetssökande redan från första dagen måste söka jobb utanför ett visst pendlingsavstånd. Jag tycker det är bra att människor söker jobb även utanför dagligt pendlingsavstånd, det är inte minst ett sätt för människor att kunna bo kvar på landsbygden även om de har svårt att hitta ett jobb där. Men för att möjliggöra det krävs också att statsmakten ger de nödvändiga förutsättningarna. Man kan exempelvis tänka sig en person som bor i Småland får jobb i Västerbotten och måste veckopendla. Men för att ha möjlighet att bo kvar på hemorten, där kanske barnen går i skola och make eller maka har arbete, måste det finnas ekonomiska möjligheter att ta jobb utanför dagligt pendlingsavstånd. Reseavdrag får göras på utgifter över 7 000 kronor vilket är bra. Däremot är avdraget för dubbelt boende begränsat i tid vilket gör det svårt att bo och arbeta på olika orter under längre tid. Det är knappast något som bidrar till arbetslinjen. Man kan också tänka sig andra hinder som gör det svårt att ta jobb långt utanför hemorten och där reglerna bör ses över.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till arbetsmarknadsministern:

Avser ministern att initiera en diskussion om generösare regler vad det gäller dubbelt boende för att på så sätt underlätta arbete på ort utanför dagligt pendlingsavstånd?

Avser ministern att vidta andra åtgärder i syfte att underlätta för människor att ta ett arbete utanför dagligt pendlingsavstånd för att på så sätt stärka arbetslinjen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-02-06 Anmäld: 2007-02-13 Svar fördröjt anmält: 2007-02-23 Besvarad: 2007-03-02