arbetsgivaravgifterna

Interpellation 1999/2000:267 av Holma , Siv (v)

av Holma , Siv (v)

den 25 februari

Interpellation 1999/2000:267

av Siv Holma (v) till näringsminister Björn Rosengren om arbetsgivaravgifterna

Det går bra för Sverige. Arbetslösheten minskar. Antalet människor med arbete ökar. Skatteinkomsterna ökar. Välfärdens brister kan börja åtgärdas. Dessa positiva beskrivningar stämmer inte för Sveriges glesbygdskommuner. De har kraftigt minskat sin befolkning under flera årtionden. Trots "bättre tider" fortsätter befolkningen att minska.

Från årsskiftet slopades glesbygdsstödet med sänkta arbetsgivaravgifter. I Norrbotten har många protesterat mot detta. Företagare, LO-sektioner, kommunalråd i Övertorneå, Pajala och Haparanda tog i februari initiativ till ett upprop med rubriken "Sista striden för företagande och välfärd i glesbygd". Ett hundratal deltagare samlades i Övertorneå den 17 februari och uttryckte sin ilska över beslutet att slopa glesbygdsstödet med sänkta arbetsgivaravgifter. Beslutet har i praktiken inneburit en åttaprocentig höjning av arbetsgivaravgifterna för de drabbade företagen.

Nedsättningen har varit en del av den nationella politiken för att ge jämbördiga förutsättningar för glesbygden att klara de högre kostnaderna för resor, frakt och för att kunna locka högutbildade och kompetenta människor till företagen i glesbygden. Nedsättningen bidrog till att företagen fick förutsättningar att klara av att expandera och satsa på marknader utanför glesbygden.

Det fanns en tydlig regional skillnad i hur man röstade i folkomröstningen om Sveriges EU-medlemskap. En stor majoritet av befolkningen i glesbygden röstade nej. I storstäderna fanns dock en majoritet som röstade ja. Resultatet av folkomröstningen blev att Sverige inträdde som medlem i EU 1995. Såvitt jag har förstått så resulterade de svenska medlemsförhandlingarna, som leddes av den borgerliga regeringen med den moderate ministern Ulf Dinkelspiel i spetsen, bl.a. i att småföretagarna förlorade möjligheterna till fortsatt nedsättning av arbetsgivaravgifterna.

Med hänsyn till det anförda vill jag ställa följande fråga till näringsministern:

Vilka åtgärder avser regeringen att vidta och när kan de träda i kraft för att återställa glesbygdsföretagens möjligheter till jämbördiga konkurrensförutsättningar med företag i tillväxtområden såsom i t.ex. Stockholmsområdet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-02-25 Anmäld: 2000-03-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.