Arbetsförmedlingens nedläggning av lokala kontor

Interpellation 2016/17:578 av Mikael Dahlqvist (S)

av Mikael Dahlqvist (S)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Regeringens mål är lägst arbetslöshet i EU år 2020. Ca 200 000 fler har ett jobb att gå till jämfört med när regeringen tillträdde, och Sverige kan stoltsera med EU:s högsta sysselsättningsgrad. Samtidigt vet vi att arbetslösheten fortfarande är hög och att Sverige tagit emot fler asylsökande än något annat europeiskt land. Även om det går framåt finns stora utmaningar.

Jag har tidigare ställt frågor till regeringen om Arbetsförmedlingen och den centralisering som planeras. Värmland är till stor del ett glesbefolkat län. Flera kommuner brottas med arbetslöshet samtidigt som de tagit ett oerhört stort ansvar i flyktingfrågan. Arbetsförmedlingen har en central roll i vårt lands arbetsmarknadspolitik och är kanske framför allt på landsbygden en viktig spelare för att kunna nå regeringens arbetslöshetsmål. Regeringen har varit tydlig med att den statliga servicen inte ska centraliseras. Flera myndigheter har tagit till sig detta i sin planering framöver. Bland annat lades Skatteverkets planer på centralisering ned efter regeringens viljeriktning. För Arbetsförmedlingens del ser vi tyvärr ingen sådan förändring.

Regeringen gav 2016 Statens servicecenter ett regeringsuppdrag om myndighetsfunktioner som kan bedrivas samordnat i staten och utanför storstadsområdena. Uppdraget redovisades i mars 2017, med förslaget att regeringen ska inrätta en serviceorganisation som ansvarar för att medborgarkontakter med staten på lokal nivå kan ske på ett sammanhållet sätt.

Förslaget är att de lokala kontoren ska tillhandahålla service och tjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten och Trafikverket.

Likaså har Parlamentariska landsbygdskommittén tagit upp frågor om bland annat statlig service och lokalisering. Ett betänkande om detta är nu ute på remiss. Fyra kontor väntas stänga i Värmland. Munkfors, Grums, Kil och Hammarö ser ut att mista sin arbetsförmedling. I Munkfors är arbetslösheten över 11 procent, bland de högsta i Värmland. I april anmäldes endast 13 jobb i kommunen. Utmaningarna är minst sagt stora. Regeringens inställning till nära service verkar vara god, men ännu har inte Arbetsförmedlingen uttalat någon ny avsikt. Det som redan har gjorts är att kontoret i Hammarö kommun har stängts och att Grums kommun har givits två års respit eftersom det pågår en mycket stor investering i pappersbruket. Men efter byggnationen kommer Arbetsförmedlingen att lägga ned sitt kontor även där. 

Mina frågor till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson är:

 

– Tänker ministern med anledning av det ovan anförda ta några initiativ till att få Arbetsförmedlingen att under remisstiden för Landsbygdskommitténs betänkande och under regeringens behandling av Statens servicecenters förslag bordlägga frågan om centralisering? 

– Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att Arbetsförmedlingen följer regeringens intentioner kring statlig närvaro? 

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2017-06-15 Överlämnad: 2017-06-19 Anmäld: 2017-06-20 Sista svarsdatum: 2017-09-07 Svarsdatum: 2017-09-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)