Arbetsförmedlingen och Försvarsmaktens personalförsörjning

Interpellation 2010/11:302 av Lindestam, Åsa (S)

av Lindestam, Åsa (S)

den 1 april

Interpellation

2010/11:302 Arbetsförmedlingen och Försvarsmaktens personalförsörjning

av Åsa Lindestam (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

I juli förra året trädde den nya lagen angående Försvarsmaktens personalförsörjning i kraft. Försvarets personalförsörjning ska i första hand vila på frivillighet och inte längre huvudsakligen på en totalförsvarsplikt. Syftet med den nya lagen var enligt regeringen att införa ett flexibelt, effektivt och tillgängligt system som enligt regeringen bättre skulle svara mot de behov som Försvarsmakten och dess verksamhet och ytterst Sverige har i dag.

Vi socialdemokrater har kontinuerligt i såväl debattforum som riksdagens kammare kritiserat regeringen för att denna förändring skett på ett mycket slarvigt och hafsigt sätt – i stället för att, som vi ville, låta analysen gå före lagstiftningen. Vi har också uttryckt oro för att man inte tillräckligt analyserat riskerna och konsekvenserna för att rekrytera såväl tillräcklig som rätt personal.

För att hantera personalförsörjningen har Försvarsmakten sedan en tid tillbaka inlett ett samarbete med Arbetsförmedlingen.

Många ställer nu frågan om vad som nu gäller när regelverken krockar. Har vi i praktiken fått en ny sorts pliktlagstiftning eftersom arbetssökande enligt gällande lagstiftning inte kan avvisa att ta anvisat arbete eftersom de då riskerar att bli av med a-kassan?

Min fråga till försvarsministern är därför hur han avser att det nuvarande regelverket ska tolkas.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-04-01 Anmäld: 2011-04-01 Besvarad: 2011-04-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)