Arbete mot antibiotikaresistens på global nivå

Interpellation 2008/09:371 av Lindblad, Göran (m)

av Lindblad, Göran (m)

den 27 februari

Interpellation

2008/09:371 Arbete mot antibiotikaresistens på global nivå

av Göran Lindblad (m)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Spridningen av bakterier som är resistenta mot antibiotika ökar dramatiskt i hela världen med allvarliga följder. Det blir också allt tydligare hur detta växande problem särskilt drabbar utsatta befolkningar i låginkomstländer där brist på effektiv antibiotika leder till ökad dödlighet. Uppskattningsvis 70 procent av alla infektioner hos nyfödda i dessa länder kan inte behandlas med de förstahandspreparat som fortfarande rekommenderas av WHO, vilket har stora konsekvenser för möjligheterna att minska barnadödligheten. Möjligheten att uppfylla flera av FN:s hälsorelaterade millenniemål är direkt kopplad till tillgängligheten av effektiv antibiotika. Sveriges arbete mot antibiotikaresistens är internationellt erkänt, och Sverige har i en rad politiska styrdokument poängterat att man ska arbeta aktivt med frågan. Så sent som förra året underströks i Regeringens politik för global utveckling (skr. 2007/08:89) att Sverige ska arbeta mot antimikrobiell resistens med fokus på antibiotikaresistens, samt att regeringen fortsätter sin strävan att få i gång ett koordinerat arbete mot antibiotikaresistens på global nivå.

Sverige har en möjlighet att inta en ledarposition vad gäller globalt multilateralt arbete och bilaterala satsningar. Här finns ett globalt ansvar, men även ett strategiskt svenskt intresse genom att detta kan sägas vara ett svenskt styrkeområde. Dessa strategiska satsningar kräver dock ett långsiktigt stöd och samordning från svensk sida.

Vad avser statsrådet att göra för att Sverige ska inta en ledande roll i världen när det gäller kampen mot antibiotikaresistens?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2009-02-27 Anmäld: 2009-02-27 Återtagen: 2009-03-03 Sista svarsdatum: 2009-03-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.