Apoteket och ägardirektiv

Interpellation 2009/10:22 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 7 oktober

Interpellation

2009/10:22 Apoteket och ägardirektiv

av Eva-Lena Jansson (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Den 18 september i år fattades beslut om nya ägardirektiv för Apoteket AB, direktiv som den dåvarande styrelsen vägrade att godta – något som ledde till att regeringen sparkade hela styrelsen. Den styrelseordföranden, Per Båtelson, hävdar i en skrivelse att statens agerande förstör Apotekets möjligheter att klara sig på en konkurrensutsatt marknad. ”Vi anser också att ägaren medvetet försöker montera ned ett av Sveriges starkaste varumärken, utan att ta hänsyn till de negativa konsekvenser detta får för värdet på Apoteket AB”, skriver Båtelson

Vidare anser Båtelson att Apoteket med den nya ägarinstruktionen inte blir en konkurrensmässig aktör på den svenska marknaden och varnar för att läkemedelsförsörjningen kan hotas. Skulle den kritiken stämma så är det en utomordentligt allvarlig situation som regeringen medverkat till.

Mina frågor till socialminister Göran Hägglund är därför följande:

Avser socialministern att vidta några särskilda åtgärder för att den nya styrelsen för Apoteket AB inte ska tvingas bryta mot aktiebolagslagen?

Avser socialministern att vidta några åtgärder för att läkemedelsförsörjningen inte ska riskeras?

På vilket sätt avser socialministern att agera för att Apoteket AB, som ägs av svenska folket, också fortsättningsvis ska kunna vara ett välskött bolag som bidrar med inkomster till statskassan och därmed välfärden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-10-07 Anmäld: 2009-10-08 Besvarad: 2009-10-20 Sista svarsdatum: 2009-10-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (19 anföranden)