AP-fondernas placeringsregler

Interpellation 2008/09:401 av Ringholm, Bosse (s)

av Ringholm, Bosse (s)

den 11 mars

Interpellation

2008/09:401 AP-fondernas placeringsregler

av Bosse Ringholm (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

I samband med diskussionen om bonussystem i AP-fonderna har det också uppmärksammats att exempelvis Tredje AP-fonden inte följer lagen om pensionsfondernas placeringsregler. Om det finns något samband mellan sådana regelbrott och bonussystemen är inte klarlagt.

Finansdepartementet och finansmarknadsministern lär enligt tidningsuppgifter ha informerats om dessa regelbrott redan i höstas men inte vidtagit någon åtgärd.

Mot bakgrund av vad som framförts vill jag fråga statsrådet om han kan redovisa vilka avvikelser som enskilda AP-fonder har gjort mot regelverket, och om statsrådet har för avsikt att vidta några åtgärder.

Kan statsrådet också redovisa om de aktuella bonussystemen har haft något samband med eventuella avvikelser från regelverket?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-03-11 Anmäld: 2009-03-11 Besvarad: 2009-03-24
Debatt (5 anföranden)