Användning av tidigare överskott i kommunerna

Interpellation 2008/09:427 av Andersson, Ulla (v)

av Andersson, Ulla (v)

den 24 mars

Interpellation

2008/09:427 Användning av tidigare överskott i kommunerna

av Ulla Andersson (v)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Lagstiftningen God ekonomisk hushållning för kommuner och landsting bidrar nu till att förvärra lågkonjunkturen och fördjupa krisen. Allt fler ifrågasätter den gällande lagstiftningen och menar att den snabbt behöver ändras för att möta den rådande situationen. De krav som ställs gäller möjligheten att ta med sig tidigare överskott för att kunna använda nu i lågkonjunkturen, i likhet med vad staten kan göra. Då skulle många kommuners och landstings situation förbättras. Jag menar att det är nu som eventuella tidigare överskott måste kunna användas på kommunal nivå för att så långt som möjligt motverka varsel och sparpaket som kan komma att slå hårt mot kärnverksamheterna vård, skola och omsorg, det vill säga alla de som är beroende av dessa verksamheter men också personalen som får en tuffare och hårdare arbetsmiljö.

Regeringen agerade snabbt för att ta fram såväl pengar som regelverk för att möta problemen i banksektorn, även om den ännu ej lyckats införa systemet. Det borde vara fullt möjligt att lika snabbt lätta på det så kallade balanskravet för kommunsektorn.

Min fråga till statsrådet blir därför följande:

Avser statsrådet att ta initiativ till en ändring i lagstiftningen för att möjliggöra för kommunsektorn att använda tidigare överskott nu i lågkonjunkturen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-03-24 Anmäld: 2009-03-24 Svar fördröjt anmält: 2009-04-08 Besvarad: 2009-04-21
Debatt (7 anföranden)