Användning av alternativa bränslen och reducering av moms på etanol och biogas

Interpellation 2006/07:88 av Engström, Marie (v)

av Engström, Marie (v)

den 23 november

Interpellation

2006/07:88 Användning av alternativa bränslen och reducering av moms på etanol och biogas

av Marie Engström (v)

till finansminister Anders Borg (m)

För ett antal år sedan införde den dåvarande majoriteten en skattestrategi för alternativa drivmedel. Den innebar en befrielse från både energi- och koldioxidskatt. Ur statsstödssynpunkt är den strategin godkänd av EU-kommissionen fram till och med år 2008. Regeringen har lämnat en ansökan som gäller åren 2009@2013 som snart kommer att bli föremål för kommissionens prövning. Det är viktigt att dessa bränslen även efter år 2008 kan få en skattenedsättning för att mer långsiktigt kunna stimulera till produktion och användning av förnybara bränslen.

Trots skattestrategin för alternativa drivmedel innebär dagens priser att många bilister väljer att tanka bensin. Ett sätt att ytterligare gynna försäljningen av alternativa drivmedel vore att reducera momsen på etanol och biogas. Vänsterpartiet har i motioner tidigare påtalat den möjligheten. Problemet är att en sådan åtgärd inte är förenlig med EU:s mervärdesskattedirektiv. Direktivet är mycket detaljerat och i artikel H finns uppräknat de varor och tjänster som kan bli föremål för lägre skattesatser.

Möjligheten att den här vägen öka konkurrenskraften för alternativa bränslen ligger i regeringens ambition att påverka EU för att få till stånd en förändring av direktivet.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansministern:

1.   Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta i EU för att få till stånd en reducering av momsen på etanol och biogas?

2.   Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att öka användningen av alternativa bränslen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-11-23 Anmäld: 2006-11-23 Besvarad: 2006-12-05 Sista svarsdatum: 2006-12-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.