Antalet nya jobb till följd av skattereduktion för hushållstjänster

Interpellation 2006/07:473 av Olovsson, Fredrik (s)

av Olovsson, Fredrik (s)

den 13 april

Interpellation

2006/07:473 Antalet nya jobb till följd av skattereduktion för hushållstjänster

av Fredrik Olovsson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Svensk ekonomi expanderade starkt under 2005–2006 och nya jobb kom 2006 på bred front, sysselsättningen ökade med 83 000 personer 2006 jämfört med 2005. Tillväxten har fortsatt under början av 2007. Den tidigare oppositionen som blivit den nuvarande regeringen har hävdat att en och en halv miljon människor behöver jobb. Enligt Konjunkturinstitutet beräknas regeringens politik ge 55 000 nya jobb 2007–2010. Det saknas alltså ca 1 445 000 arbetstillfällen i regeringens jobbpolitik.

Ett av de förslag som regeringen hoppas ska skapa nya jobb är det om skattereduktion för hushållstjänster. I den proposition som regeringen lagt på riksdagens bord saknas emellertid en ordentlig redogörelse för i vilken omfattning regeringen räknar med att förslaget ska ha positiva effekter på sysselsättningen, det vill säga hur många jobb regeringen räknar med ska skapas med anledning av förslaget. Finansministern har i samband med att förslaget presenterades av honom och näringsministern i medierna uttalat att regeringen hoppas på ca 6 000 nya jobb; någon sådan redovisning går dock inte att finna i propositionen.

Med anledning av detta har jag följande frågor till finansministern:

1. Kommer finansministern att närmare redovisa de beräknade sysselsättningseffekterna av förslaget om skattereduktioner för hushållstjänster?

2. Kommer finansministern att närmare redovisa de ungefärliga kostnaderna för de nya jobb som regeringen förväntar ska skapas genom skattereduktionen för hushållstjänster och att jämföra dessa med andra åtgärder som också kan skapa nya jobb?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2007-04-13 Anmäld: 2007-04-13 Återtagen: 2007-04-23