Ansvaret för arbetslivsforskningen

Interpellation 2006/07:293 av Hultqvist, Peter (s)

av Hultqvist, Peter (s)

den 5 februari

Interpellation

2006/07:293 Ansvaret för arbetslivsforskningen

av Peter Hultqvist (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Vad som ska hända med arbetslivsforskningen och hur forskningsarvet från ALI ska föras vidare är oklart. Arbetsmarknadsminister Littorin och utbildningsminister Leijonborg tycks eniga om att ALI ska läggas ned och säger sig i ord vara för en stark arbetslivsforskning. Motiven för nedläggningen skiftar dock och konkretionen kring vad som faktiskt ska hända har hitintills uteblivit.

Det finns uppgifter om att kontakter tagits med några universitet och högskolor men det är också lika klart att dessa givetvis vill ha nya eller särskilda medel för att ta på sig ansvaret för tillkommande personal, forskning och de administrativa kringkostnader som uppstår. Forskning är inte heller någon ideell verksamhet, det är en hård konkurrens om medel, tjänster och meritering. I princip har regeringen slagit undan benen på de forskare som finns på ALI. Utan någon institutionell tillhörighet, anställning eller ekonomiskt grundstöd är deras konkurrenssituation oerhört svag. Att söka forskningsmedel utan att kunna presentera sig som tillhörig någonting gör givetvis att anslagsgivare blir tveksamma om att deras projektansökningar har bärkraft, även om själva forskningsidén är god.

Forskning är en långsiktig verksamhet och att ansöka om forskningsmedel är också en tidsödande process. Forskningsfinansiärer vill ha in ansökningar långt i förväg, tar god tid på sig för bedömningar innan beslut och innan medel betalas ut till de lyckosamma. Det vore bra om statsrådet tydliggjorde hur överbryggningen sker. Vad som behövs är ju att ett antal universitet och högskolor från den 1 juli övertar de forskare och den forskning som de finner konkurrenskraftig. Om tanken är att huvuddelen av de 200-250 forskarna ska befinna sig i en oavlönad personalpool ett halvår fram till 2008 så går faktiskt stora delar av svensk arbetslivs- och arbetsmiljöforskning till spillo. Även forskare behöver något att leva av under det att de ansöker om nya forskningsmedel.

Mina frågor till statsrådet är därför:

Vilken eller vilka myndigheter avser statsrådet att ge uppdraget att överta Arbetslivsinstitutets bibliotek och övriga utbildnings- och informationsinsatser som hitintills skötts av ALI?

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att universitet och högskolor ska kunna överta forskare och forskning från ALI?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-02-05 Anmäld: 2007-02-13 Svar fördröjt anmält: 2007-02-14 Besvarad: 2007-02-27
Debatt (11 anföranden)