Anskaffning av försvarsmateriel

Interpellation 2007/08:327 av Rådberg, Peter (mp)

av Rådberg, Peter (mp)

den 22 januari

Interpellation

2007/08:327 Anskaffning av försvarsmateriel

av Peter Rådberg (mp)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

I vårbudgeten 2007 för utgiftsområde 6 Försvar lade regeringen ett förslag avseende ombyggnad av JAS 39 Gripen-plan. I tilläggsbudgeten skriver man att regeringen har övervägt vilka alternativ som finns för att vidmakthålla och vidareutveckla JAS 39 Gripen och söker riksdagens bemyndigande för att få besluta om ombyggnad av upp till 31 JAS 39 A/B till JAS 39 C/D och ett demonstratorprogram för eventuell vidareutveckling av JAS 39 Gripen. Regeringen anser att ett genomförande av förslaget är det mest kostnadseffektiva sättet att långsiktigt vidmakthålla och vidareutveckla JAS 39 Gripen.

I tidningen Värnpliktsnytt den 10 oktober 2007 skriver försvarsminister Sten Tolgfors hur prioriteringsordningen ska gå till när nytt materiel anskaffas: ”I första hand ska färdig försvarsmateriel köpas. I andra hand ska den utvecklas tillsammans med andra länder. I tredje hand ska materiel egenutvecklas i Sverige.” Dessa principer, skriver Tolgfors, lades fast redan 2004 och bekräftades i vårbudgeten 2007.

I försvarsministerns tal i Sälen den 14 januari 2008 tog han åter upp frågan om materielanskaffning och betonade att ”det är Försvarsmaktens operativa behov som skall styra”. Tolgfors sade också att ”vi har en skyldighet att beställa det som vi verkligen behöver och som ger bäst valuta för pengarna”.

Det råder en bred enighet i riksdagen att Försvarsmakten ska ställa om från det gamla invasionsförsvaret till det nya internationella insatsförsvaret. Internationellt efterfrågas först och främst marktrupper. Med uppgraderingen av 31 JAS 39 Gripen-plan till C/D-version anpassas hela den svenska flygplansflottan till senaste Natostandard. Detta sker utan att det finns någon efterfrågan på svenska JAS-plan i internationella sammanhang.

Knappt är bläcket torrt på beslutet att uppgradera 31 JAS A/B till C/D-versionen till en kostnad av 4,1 miljarder kronor förrän det redan pratas om att Sverige måste köpa in en ny delserie E/F, även kallad Super-JAS – detta för att Sverige i framtiden ska kunna exportera planet till i första hand Norge.

Mina frågor till försvarsministern är:

Avser ministern att fullfölja sin prioriteringsordning när det gäller anskaffning av försvarsmateriel att det ska vara det operativa behovet som ska styra?

Hur ser försvarsministern på möjligheten att satsa på en egenutveckling av Super-JAS om Norge skulle dra sig ur en eventuell affär?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-01-22 Anmäld: 2008-01-22 Sista svarsdatum: 2008-02-12 Besvarad: 2008-02-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)