Annonsering av generaldirektörstjänster

Interpellation 2007/08:313 av Hultqvist, Peter (s)

av Hultqvist, Peter (s)

den 16 januari

Interpellation

2007/08:313 Annonsering av generaldirektörstjänster

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

I det skriftliga svaret på interpellation 2007/08:31 med rubriken Experimentverkstad i utnämningspolitiken angav statsrådet Mats Odell följande:

I budgetpropositionen för 2008 redovisas regeringens ställningstagande att annonsering efter myndighetschefer kommer att bli mer regel än undantag hädanefter. Detta sker efter en vår och sommar där vi prövat att annonsera efter chefer till verksamhetsmässigt vitt skilda myndigheter. Jag kan konstatera att utfallet av detta försök såvitt avser såväl antal som kvalitet hos dem som lämnat in en intresseanmälan har varit gott. Det är många mycket väl kvalificerade personer som genom intresseanmälan har visat att de varit beredda att ikläda sig det ansvar det innebär att vara myndighetschef. För den intresserade finns möjlighet att själv ta del av de listor som finns tillgängliga på respektive berört departement.

Fyra olika departement, Utbildnings‑, Integrations- och jämställdhets‑, Finans- respektive Utrikesdepartementet har under försöket inhämtat viktiga erfarenheter av detta nya, öppna sätt att rekrytera myndighetschefer.

I den följande debatten den 23 oktober 2007, som jag deltog i, exemplifierade statsrådet vilka tjänster som hade utannonserats och där beredning av tillsättningsärendet i respektive departement hade börjat eller skulle påbörjas inom en vecka. Bland de exemplen fanns Institutet för språk och folkminnen, Boverket och Granskningsnämnden för radio och tv. I skrivande stund har det gått snart tre månader utan att någon av dessa tjänster tillsatts. Dessutom finns det ytterligare generaldirektörstjänster som inte omnämndes i interpellationsdebatten där tillsättningen dragit ut på tiden. Detta är en tydlig indikation på att regeringen inte anser att kvaliteten på de sökande i dessa fall är tillräcklig vilket också indirekt bekräftas av statssekreterarna Dan Ericsson och Karin Johansson i SVT:s Rapport den 8 januari 2008. Det är absolut ett problem säger Karin Johansson och Dan Ericsson befarar att kandidater undviker att söka därför att deras ansökan då blir offentlig.

Uppenbarligen har här skett en förändring av synen på resultatet av att annonsera mellan den 23 oktober 2007 och dagens datum.

Min fråga till statsrådet är därför om statsrådet tänker vidta några åtgärder beträffande kommande rekryteringsprocesser med anledning av utfallet av de ovan beskrivna rekryteringarna.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-01-16 Anmäld: 2008-01-17 Besvarad: 2008-01-29
Debatt (17 anföranden)