Ändring av trängselskattesystemet i östra Hisingen i Göteborg

Interpellation 2013/14:502 av Lars Johansson (S)

av Lars Johansson (S)

till Finansminister Anders Borg (M)

 

Riksdagen beslutade år 2011 att ändra trängselskattesystemet i Göteborg. En så kallad flerpassageregel infördes och trängselskatteområdet minskades på Hisingen. För att undvika oönskad genomfartstrafik i stadsdelarna Backa och Brunnsbo kompletterades systemet med betalstationer utmed västra sidan av E6 Kungälvsleden.

Under åren 2012 och 2013 har det framkommit många och starka synpunkter på trängselskattesystemets negativa effekter för boende och näringsidkare på östra Hisingen, främst i Backa och Bäckebol. Detta ledde till en fördjupad utredning av trängselskattesystemets utformning på östra Hisingen. Styrgruppen för västsvenska paketet har vid sammanträde den 10 april 2014 beslutat överlämna sin slutrapport till Göteborgs fullmäktige för ställningstagande, och förordade då i första hand ett förändringsförslag som innebär undantag från skatteplikt för bilägare inom ett visst område vid passage av specifikt angivna stationer.

Intäktsbortfallet bedöms vara i storleksordningen 5–15 miljoner årligen. Bortfallet föreslås kompenseras genom att trängselskattesystemet i sin helhet förlängs med en till tre månader.

Göteborgs fullmäktige beslutade den 8 maj 2014 att ställa sig bakom förslaget. Regeringen har ännu inte givit besked om den står bakom förslaget.

Jag vill därför fråga finansminister Anders Borg om regeringen har för avsikt att godta förslaget och lämna förslag till riksdagen i enlighet med styrgruppens förslag.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2014-05-27 Inlämnad: 2014-05-27 Sista svarsdatum: 2014-06-12 Besvarad: 2014-06-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)