Andelen ungdomar som går vidare till högre studier

Interpellation 2009/10:232 av Damberg, Mikael (s)

av Damberg, Mikael (s)

den 8 februari

Interpellation

2009/10:232 Andelen ungdomar som går vidare till högre studier

av Mikael Damberg (s)

till statsrådet Tobias Krantz (fp)

Enligt en färsk sammanställning från Högskoleverket varierar andelen ungdomar som börjar studera vid universitet och högskolor innan de fyllt 26 år kraftigt mellan olika kommuner i landet. I vissa kommuner har tre fjärdedelar av ungdomarna börjat en högskoleutbildning vid 24 års ålder. I andra kommuner är motsvarande andel bara en fjärdedel. Av de ungdomar som föddes 1984 hade 44 procent påbörjat högskolestudier vid 24 års ålder. Det är färre än årskullarna tidigare och en fortsatt nedåtgående trend.

Den tidigare socialdemokratiska regeringens målmedvetna satsning på flera högskoleplatser och nya universitet och högskolor i hela landet innebar att flera människor som traditionellt sett inte studerade vidare gjorde det. Den tidigare socialdemokratiska regeringen hade dessutom satt upp ett 50-procentsmål för andelen ungdomar som läser vidare inom högre studier. Nu tvingas vi konstatera att andelen som fortsätter i högre studier har minskat sedan den borgerliga regeringen avskaffade målet. Högskoleverket har tidigare också konstaterat att det finns ett samband mellan närheten till ett lärosäte och andelen som studerar vidare.

Det finns fortfarande ett tydligt samband mellan social bakgrund och benägenhet att söka till högskolan. Barn till akademiker läser vidare i högre grad än barn till föräldrar med kort utbildning, vilket blir tydligt också i kommunstatistiken.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till statsrådet:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder med anledning av att andelen ungdomar som väljer att studera vidare på universitet och högskolor varierar kraftigt mellan olika kommuner?

Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att vidta för att öka andelen ungdomar som studerar vidare och minska den sociala snedrekryteringen till högre studier?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-02-08 Anmäld: 2010-02-09 Besvarad: 2010-02-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)