Andelen högre officerare i Sverige

Interpellation 2016/17:610 av Stig Henriksson (V)

av Stig Henriksson (V)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

I Norden finns två alliansfria länder: Sverige och Finland. Det finns många anledningar att snegla på Finland också vad gäller det säkerhetspolitiska området. Likheterna vad gäller historia och geopolitiskt läge är många, men också skillnaderna. I Finland strävar man efter både tydlighet och goda kontakter med Ryssland. Finland har behållit det civilförsvar Sverige avrustat. Landet har inget militärindustriellt komplex. Finland har behållit värnplikten och har tack vare det 50 procent större försvarsstyrka i fred och 500 procent fler soldater vid en mobilisering.

Detta till trots hade Sverige, så sent som år 2009, 3 047 officerare med majors grad, att jämföra med Finlands 1 224. De högre befälen utgjorde också i Sverige mer än dubbelt så stor andel av den totala befälskåren jämfört med i Finland. En anpassning har förvisso skett men fortfarande i juli 2017 har Sverige mer än 2 500 officerare med majors grad eller högre.

Jag vill med anledning av detta fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

1. Har ministern gjort något ställningstagande kring huruvida detta är ett lämpligt förhållande, eller om åtgärder borde vidtas?

2. Tänker ministern vidta några åtgärder för att utreda vilka konsekvenser för verksamhet och ekonomi denna skillnad mellan grannländerna får?

3. Kommer ministern att ta några initiativ för att uppnå en annan balans och i så fall vilka?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2017-08-29 Överlämnad: 2017-08-29 Anmäld: 2017-08-31 Svarsdatum: 2017-09-14 Sista svarsdatum: 2017-09-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (6 anföranden)