allt färre förtroendevalda

Interpellation 2004/05:83 av Lundgren, Kerstin (c)

av Lundgren, Kerstin (c)

den 28 oktober

Interpellation 2004/05:83

av Kerstin Lundgren (c) till statsrådet Mona Sahlin om allt färre förtroendevalda

Demokratipolitiken syftar till att värna och fördjupa folkstyrelsen. Medborgarnas deltagande ska inte bara öka i de allmänna valen, utan också i de övriga politiska processerna. Antalet förtroendevalda i kommuner och landsting ska som ett första delmål öka med 10 000 fram till 2010. Utvecklingen går i direkt motsatt riktning och risken är uppenbar att antalet förtroendevalda minskat med 10 000 innan vi når år 2010.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor:

1.Vad avser statsrådet att vidta för ytterligare åtgärder för att delmålet om ett ökat antal förtroendevalda ska uppnås?

2.Vad avser statsrådet att göra för att formulera långsiktiga mål?

3.Avser statsrådet att ompröva delmålet under denna mandatperiod?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2004-10-28 Anmäld: 2004-10-28 Besvarad: 2004-11-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.