Allas möjlighet till ett bra boende

Interpellation 2009/10:349 av Yazdanfar, Maryam (s)

av Yazdanfar, Maryam (s)

den 28 april

Interpellation

2009/10:349 Allas möjlighet till ett bra boende

av Maryam Yazdanfar (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

I Sverige har det sedan lång tid tillbaka funnits en något så när politisk samsyn om att det behövs en blandning av boende- och upplåtelseformer på bostadsmarknaden. Det handlar i grunden om att skapa möjligheter för alla grupper i samhället att skaffa en bostad som motsvarar den enskildes eller familjens behov. Den borgerliga regeringen har den här mandatperioden helt lämnat ambitionen på en bostadspolitik som omfattar alla. Den ökande bostadsbristen och segregationen skapar minskad rörlighet, trångboddhet och flaskhalsar, något som särskilt hårt drabbar barns och ungdomars rätt till en trygg och bra uppväxt.

Det är angeläget att regeringen genom en aktiv bostadspolitik stimulerar och driver på så att kommunerna bidrar till ett varierat utbud på de lokala bostadsmarknaderna. På så vis förbättras möjligheterna för den enskilde att få en bra bostad efter sina behov och önskemål, vilket är ett viktigt välfärdspolitiskt mål, samtidigt som utvecklingen inom näringsliv och arbetsmarknad främjas.

Min fråga till statsrådet Mats Odell är:

Avser statsrådet att ta några initiativ till åtgärder för att ge alla som strävar efter ett nytt eller ändrat boende en reell möjlighet att uppfylla sina drömmar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-04-28 Anmäld: 2010-04-28 Svar fördröjt anmält: 2010-05-07 Besvarad: 2010-05-28